دوباره می سازمت وطن

                          یزیدیان این بار در ایران  ما -تهران